Welzijn

-  Wij staan volledig achter het beleid van onze minister Homans om het OCMW in de gemeente te integreren. Zo willen we versnippering tegengaan waardoor er efficiënter gewerkt kan worden.  Dat heeft eveneens een positieve weerslag op het kostenplaatje.

 

- Er dient voldoende aanbod te zijn voor sociale huisvesting maar ook andere woonvormen dienen gestimuleerd  te worden zowel voor jong als voor oud.

- De toenemende vergrijzing, de stijgende vraag naar sociale huisvesting, de hulpbehoevende gezinnen, de kinderopvang vereisen dringende initiatieven van de stad om in samenwerking met particuliere instanties naar oplossingen te zoeken.

- Samenwerkingsprojecten en vrijwilligerswerk voor volksgezondheid en welzijn van jong en van oud willen wij ondersteunen.

- Voor het welslagen van een sterk migratie- en integratiebeleid is samenwerking tussen de gemeentes soms noodzakelijk. De kennis van het Nederlands is van primordiaal belang voor de inburgering van de nieuwkomers. Taalcursussen zijn daarom essentieel voor het slagen van de integratie.